Erasmus + projekts „Pedagogu kompetenču pilnveide” Liepājas Centra sākumskolā

No 2015.gada septembra Liepājas Centra sākumskolas skolotāji piedalās Erasmus+ KA1 projektā „Pedagogu kompetenču pilnveide”, kas turpināsies līdz 2017.gada jūnijam. Šī projekta mērķi ir pilnveidot pedagogu valodu kompetenci, tehnoloģiju kompetenci, mācīšanās kompetenci, mācīšanas kompetenci; paplašināt zināšanas par klasvadības un skolvadības metodēm un formām; paplašināt skolotāju izpratni par Eiropas Savienības valstīm, iepazīstot apmeklēto valstu kultūru, tradīcijas, vēsturi.

Lai nodrošinātu skolotāju pilnvērtīgu iesaisti starptautiskos projektos, sešām skolotājām vasarā bija iespēja apmeklēt angļu valodas kursus Apvienotajā Karalistē un Maltā. Lai turpinātu pilnveidot savas angļu valodas zināšanas un prasmes, skolas angļu valodas skolotāja jau otro gadu organizē angļu valodas nodarbības kolēģiem skolā.

Līdz šim deviņas skolotājas piedalījušās darba vērošanā Somijā, Austrijā, Kiprā, Grieķijā, Ungārijā un Bulgārijā. Katrā valstī skolotājas guvušas pieredzi, vērojot mācību stundas un izglītojošas ārpusstundu aktivitātes, iepazinušās ar šo valstu izglītības sistēmu, diskutējušas par mācību saturu, mūsdienīgām mācību metodēm un darba formām. Mobilitāšu laikā iepazīta inovatīva darba vide; gūta pieredze un idejas par mācību satura integrācijas principiem, teorijas sasaisti ar dzīvi un pētniecības prasmju apguvi skolēniem; paplašinātas zināšanas par IKT izmantošanas iespējām mācību procesā, skolēnu sadarbības prasmju pilnveidi; gūtas plašākas zināšanas par de Bono domāšanas metožu pielietošanu mācību stundās; gūts ieskats par darbu ar skolēniem ar runas attīstības traucējumiem un darbu ar bēgļu bērniem; patriotisko audzināšanu un katra skolēna individuālo spēju pilnveidi; efektīvu ārpusstundu pasākumu organizēšanu. Projekta ietvaros iepazīta ne tikai citu valstu izglītības sistēma, bet arī tautu tradīcijas, kultūra, vēsture. Mobilitāšu laikā pedagogi sniedza informāciju par savu skolu, pilsētu, valsti un pilnveidoja savas valodas prasmes, sazinoties vācu/angļu valodā ar kolēģiem partnerskolā.

Katrs projektā iesaistītais pedagogs pēc atgriešanās no darba vērošanas ir pārrunājis redzēto ar skolēniem, dalījies pieredzē ar kolēģiem, vadot atklātās mācību stundas un izklāstot partnerskolā vēroto, skolā organizētajos semināros. Projekta realizēšanas laikā ir paplašinājusies skolotāju izpratne par izglītības sistēmu un mācību darba organizēšanu dažādās Eiropas Savienības valstīs. Pedagogi iekļauj vērotos labās prakses piemērus savās vadītajās mācību stundās, viņi ir kļuvuši atvērtāki, paaugstinājies skolotāju pašvērtējums un lepnums par savu darbu. Skolotāji, kuri piedalījušies mobilitātēs, ir ieinteresējuši kolēģus piedalīties starptautiskos projektos.

Izvērtējot gūto pieredzi, ir veiktas korekcijas skolas darba organizēšanā. 1. – 3.klašu skolēniem mācību darbs tiek organizēts bez skolas zvana, ļaujot skolotājiem plānot mācību aktivitātes un tām veltīto laiku atbilstoši mācību mērķiem, skolēnu spējām, integrējot mācību saturu. Izmaiņas veiktas skolēnu ēdināšanas organizēšanā, pievēršot uzmanību skolēnu pašapkalpošanās prasmju pilnveidei, pieklājības, izpalīdzības un tolerances audzināšanai. Mainīta skolotāju un skolēnu vecāku individuālo sarunu organizēšanas kārtība. Skolēnu vecākiem ir iespēja individuāli tikties ar skolotājiem katru nedēļu noteiktā laikā un pārrunāt sava bērna mācību sasniegumus.

Kolēģi no Itālijas, Kipras, Grieķijas, Ungārijas un Bulgārijas šī projekta ietvaros ir apmeklējuši Liepājas Centra sākumskolu. Šajā mācību gadā ārpus projekta ietvariem mūsu skolu apmeklēja kolēģi no Horvātijas un Spānijas. Viesi iepazinuši Liepāju un tuvāko apkārtni, piedalījušies skolā organizētajos pasākumos – skolēnu koncertā, angļu valodas pasākumā 1.klašu skolēniem, Masļeņicas pasākumā, patriotiskās dzejas konkursā, Mārtiņdienas tirgū, Lāčplēša dienas lāpu gājienā, un vērojuši kopumā 74 Liepājas Centra sākumskolas skolotāju vadītās mācību stundas. Mūsu skolas skolotāji dalījušies pieredzē par programmēšanas prasmju apguvi skolēniem, izmantojot LEGO Mindstorm robotus, digitālās kompetences pilnveidi, apgūstot datoriku un izmantojot IKT mācību stundās, de Bono domāšanas metožu izmantošanu, divu skolotāju kopīgi vadītām mācību stundām, sasaistot valodu un mācību saturu, integrējot dažādos mācību priekšmetos apgūto mācību saturu un sasaistot to ar reālās dzīves prasmēm.

Skolotāji no Spānijas, skolā organizētā seminārā, dalījās pieredzē par CLIL pieejas realizēšanu mācību stundās, tās pozitīvajiem aspektiem skolēnu valodas prasmju pilnveidē un nepieciešamo nodrošinājumu metodikas realizēšanai. Šī pieredze skolotājiem bija ļoti nozīmīga, jo skolā plānots atsevišķus priekšmetus nākotnē skolēniem mācīt angļu valodā.

Uzņemot kolēģus no Eiropas Savienības valstīm savā skolā, esam guvuši redzējumu no cita skatupunkta par darba organizēšanu mūsu skolā. Saņemti atzinīgi vārdi no ārzemju kolēģiem par skaidru un skolēniem saprotamu mācību stundas struktūru, mācību stundas mērķu un uzdevumu izpildes kritēriju izvirzīšanu, inovatīvu mācību metožu un formu izmantošanu, tehnoloģiju jēgpilnu pielietošanu, uzdevumu daudzveidību mācību stundās, mācību stundās atvēlētā laika pilnvērtīgu izmantošanu, atbildības sajūtas audzināšanu skolēniem un skolēnu disciplinētību.

Šajā mācību gadā projekta ietvaros divas skolotājas novembrī apmeklēs skolu Itālijā, savukārt martā divas skolotājas dosies uz Turciju.

Skolēniem projekta aktivitātes ir sniegušas papildus iespēju pielietot mācību stundās apgūtās zināšanas un prasmes reālās dzīves situācijās. Pilsētas apskates ekskursiju laikā skolēni iepazīstināja viesus ar Liepājas ievērojamākajām vietām, stāstīja par to vēsturi. Tāpat skolēniem ir bijusi iespēja izmantot angļu valodas zināšanas, iesaistoties sarunās ar skolotājiem no partnerskolām.

 

Kristīne Bārdule

Liepājas Centra sākumskolas direktore

Comments are closed.